Sessió plenària ordinària dijous 27 d'octubre de 2022

Durada: 01:42:42
Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión INICI
  00:00:00 1 Intervenció
1 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES EL DIA 29 DE SETEMBRE, AMB CARÀCTER ORDINARI, I EL DIA 8 D'OCTUBRE DE 2022, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI
  00:01:37 Sense intervencions
2 DESPATX I DISPOSICIONS OFICIALS
  00:02:04 Sense intervencions
2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DEL NÚM. 2022-0762 AL 2022-0833, AMBDÓS INCLOSOS
  00:02:09 Sense intervencions
3 ALCALDIA
  00:02:18 Sense intervencions
3.1 EXPEDIENT 556/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA DE L'EXERCICI 2021
  00:02:21 2 Intervencions
3.2 EXPEDIENT 1604/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L'ANY 2022
  00:04:06 2 Intervencions
3.3 EXPEDIENT 4413/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2022 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
  00:06:29 2 Intervencions
4 URBANISME I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
  00:08:22 Sense intervencions
4.1 EXPEDIENT 2922/2020. PROPOSTA DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA LLAGOSTA, DE CREACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 16 -LA MIRALDA-, I ARXIU DE LES ACTUACIONS
  00:08:27 3 Intervencions
4.2 EXPEDIENT 4522/2022. PROPOSTA D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA LLAGOSTA PER TAL D'ELABORAR UNA NOVA ORDENACIÓ DEL SECTOR DE LA MIRALDA
  00:13:14 2 Intervencions
5 SERVEIS SOCIALS
  00:16:00 Sense intervencions
5.1 EXPEDIENT 3943/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2021, EN RELACIÓ AMB EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT, PER AL PERÍODE 2016-2019, AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
  00:16:05 2 Intervencions
6 ECONOMIA I HISENDA
  00:19:04 Sense intervencions
6.1 EXPEDIENT 3219/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2023
  00:19:08 7 Intervencions
7 PROPOSTES D'URGÈNCIA
  01:04:50 Sense intervencions
8 PRECS I PREGUNTES
  01:04:55 9 Intervencions